TürkmenMaýaGoýumForumy 2020

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli gurnalan sergi-bazar we halkara maýa goýum forumy

REGISTRASIÝA
TIF–2020

Forumy gurnaýan Guramaçy Toparyň habary

"Türkmen Maýa Goýum Forum 2020" forumynyň geçirilmeli senesiniň üýtgedilmegi

Goşmaça okamak
TIF–2020

Forumyň fokusy

“Halkara gatnaşyklarda parahatçylygyň we telekeçiligiň durnukly ösüşi ugrunda Bitaraplyk syýasatynyň orny”

Forumyň mowzuklary

 • Ulag we logistika

  Ýurduň ulag-logistika infrastrukturasyny täzelemekde döwletiň we hususy böleginiň arasyndaky hyzmatdaşlygynyň tutýan orny

 • Syýahatçylyk

  Syýahatçylyk – döwletiň durmuş-ykdysady syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri

feature
 • Agrosenagat

  Agrosenagat toplumyny ösdürmegiň innowasion usuly

 • Senagat

  Döwlet bilen hususy böleginiň hyzmatdaşlygy: gurluşygy we senagaty, şol sanda himiýa hem-de nebitgazhimiýa senagatyny ösdürmegiň mümkinçilikleri

Forumyň meýilnamasy

Forumyň 1-nji güni

1-nji bölüm
Çykyşlar:
 1. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary;
 2. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy;
 3. Türkmenistanda akreditirlenen halkara guramanyň wekili.
Çykyşlar:
 1. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri;
 2. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň Müdiriýetiniň başlygy;
 3. «Rysgal» PTB-nyň Müdiriýetiniň başlygy;
 4. ÝTÖB we halkara maliýe guramalary.

Çykyş edýänler

team

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary

team

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Başlygy

team

Türkmenistnayň Döwlet Daşary Ykdysasdy Iş Bankynyň Müdiriýetiniň Başlygy

team

“Rysgal” PTB-nyň Müdiriýetiniň Başlygy

Resmi hyzmatdaşlar

Silver sponsors

Sponsors

Maýa Goýumlary Çekmäge Niýetlenen Taslamalar

Halkara maýa goýum forumynda hoş gördük!

Ulag we
logistika screenshot

Agrosenagat screenshot

Senagat

screenshot

Syýahatçylyk

screenshot

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň gazananlary23680

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzalary

12

Ýyl

2265

Tabşyrylan taslamalar

Biziň taslamalarymyz

TSTB agzalarynyň daşary ýurt maýa goýumynyň gatnaşmagynda ykdysadyýetiň dürli bölekleri boýunça ýerine ýetiren taslamalary.